Verejné obstarávanie

Podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesov verejného obstarávania.
Príkaz č. 005/2018/ODDFIVO upravujúci postupy a procesy pri zadávaní zákaziek podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre organizácie a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK.

Záznamy z prieskumu trhu
z 1.8.2014 z 29.9.2014 z 6.10.2014 z 15.10.2014 z 27.10.2014 z 15.12.2014 z 23.09.2015 z 23.09.2015 z 20.11.2015 z 20.12.2015 z 10.10.2016 z 10.10.2016 z 5.12.2016 z 24.7.2017 z 27.7.2017 z 14.8.2017 z 16.10.2017 z 16.10.2017 z 29.11.2017 z 9.3.2018 z 9.3.2018 z 9.3.2018 z 5.9.2018 z 1.10.2018 z 22.10.2018 z 10.12.2018

Plán verejného obstarávania 2019
Plán verejného obstarávania 2018
Etický kódex
Súhrnné správy
V súlade so zákonom č. 58/2011 Z. z. (ktorý dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní) sa pri použití zákazky s nízkou hodnotou zabezpečí raz za štvrťrok zverejnenie súhrnnej správy s cenami vyšším ako 1000 EUR bez DPH. Zverejnené správy sú vo formáte .pdf  
 4Q 2018 3Q 2018       2Q 2018       1Q 2018
  4Q 2017       3Q 2017       2Q 2017       1Q 2017
  4Q 2016       3Q 2016       2Q 2016       1Q 2016
  4Q 2015       3Q 2015       2Q 2015       1Q 2015
  Rok 2014       Rok 2013       Rok 2012       Rok 2011

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Knižnica Jána Kollára
IČO: 35 987 197
Sídlo organizácie: Štefánikovo nám.33/40
Štatutárny zástupca: Mgr.Peter Lysek
Kontaktná osoba: Viera Neuschlová e-mail: viera.neuschlova@kjkk.sk
Telefón: +421 456742063