Zriaďovateľ

História

KREMNICA - /slobodné kráľovské banské mesto/ mala v minulosti veľmi bohatý a mnohotvárny spolkový život. Boli to spolky s cieľmi kultúrnymi, spoločenskými, dobročinnými a športovými . Od roku 1925 začala vyvíjať svoje kultúrne aktivity Mestská verejná knižnica Jána Kollára , ktorá sa postupom času, dejinných a spoločenských udalostí pretvorila na dnešnú 

Knižnicu Jána Kollára 

JÁN KOLLÁR (1793-1852) evanjelický kňaz, architekt slovanskej vzájomnosti, básnik a autor slávnej lyricko-epickej skladby „Slávy dcéra“.
V rokoch 1806-1809 študoval na nižšom gymnáziu v Kremnici. Tu prežil tri gymnaziálne študentské roky.
Na mesto si spomína takto:“... krásne domy, umelecké diela, stroje poháňané vodou, banské zariadenia – velikánske kolesá a povrazy, všade zlatý  a strieborný alebo aspoň blýskavý piesok“.
Jeho meno niesla vo svojom názve aj prvá verejná knižnica v Kremnici.

Knižnica od 27. mája 1985 sídli v budove Mesta Kremnica, v bezplatnom nájme. Pôvodne ide o gotický dom priechodného typu z 15.storočia s ranorenesančnými/1527/ a barokovými /18.stor./úpravami. Čelnú fasádu zdobia sochy Krista a Immaculaty. Táto neprehliadnuteľná krásna budova sa nachádza, v historickom jadre mesta, na Štefánikovom námestí .
Knižnica je univerzálna verejná regionálna kultúrna, informačná a vzdelávacia ustanovizeň. Získava,
spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond a poskytuje knižničné a informačné služby. Pôsobí ako bibliografické, metodické a vzdelávacie stredisko knižníc v rozsahu svojho územného pôsobenia.
Plní funkciu mestskej knižnice pre mesto Kremnica a regionálnej knižnice pre okresy Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom.

DÔLEŽITÉ MEDZNÍKY

1925    Mestská verejná knižnica Jána Kollára v Kremnici
1953    Okresná ľudová knižnica Kremnica
1960    Mestská ľudová knižnica Kremnica 
1964    Okresná ľudová knižnica Žiar nad Hronom so sídlom v Kremnici 
1991    Okresná knižnica v Kremnici
1994    Okresná knižnica Jána Kollára v Kremnici
1996    Pohronské kultúrne centrum Žiar nad Hronom - Knižnica Jána Kollára v Kremnici
1999    Knižnica Jána Kollára v Kremnici
2012    Knižnica Jána Kollára

AUTOMATIZÁCIA

1994    Nákup prvých dvoch osobných počítačov. Začiatok elektronického spracovania knižničného fondu v softvéri LIBRIS . Zároveň štart spracovania prírastkov knižničného fondu a regionálnych informácií  v softvéri BIBLIS
1995    Nákup ďalšieho osobného počítača - začiatok retrokonverzného elektronického  spracovania knižného fondu odbornej literatúry a beletrie
1997    Doplnenie technického vybavenia. Pokračovanie v elektronickom spracovávaní dokumentov na ostatných oddeleniach knižnice. 
1999    Ukončenie retrokonverzného elektronického spracovania knižničného fondu. Zároveň zavedenie automatizovaného elektronického systému na útvare ekonomicko-technických činností. 
2000    Rozmiestnenie a pripojenie osobných počítačov na výpožičných pultoch vo všetkých oddeleniach Útvaru knižnično-informačných služieb. Vytvorená lokálna sieť a do prevádzky uvedený automatizovaný elektronický  systém knižnično-informačných služieb. 
2001    Pripojenie na Internet  (pre interné potreby) 
2002    Rozšírenie lokálnej počítačovej siete o ďalšie pracovné stanice. 
2003    Sprístupnenie katalógov knižničného fondu v elektronickej podobe. Oddelenie bibliografie a informácií pripojené na počítačovú sieť. 
2004    Mikrovlnné pripojenie na internet, vytvorenie dvoch internetových miest v čitárni, zakúpenie produktu Novell vyššej generácie. 
2005    Čiastočná výmena zastaranej techniky – zakúpenie 4 nových osobných počítačov, výmena koaxiálnej kabeláže za štruktúrovanú, zmena pripojenia na internet – ADSL, zakúpenie a inštalovanie WWW OPAC LIBRIS pre vystavenie vlastnej knižnej databázy on – line. 
2006    Zakúpenie 3 záložných zdrojov, doplnenie techniky o 3 PC, 2 laserové tlačiarne, 1 multifunkčné zariadenie, od septembra sprístupnený on – line katalóg knižnice. 
2007    Výmena servera, výmena kabeláže, nákup knižničného systému Clavius, nákup 2 ks tlačiarní, sprístupnenie 8 internetových miest pre používateľov v rámci projektu „Informatizácia knižníc“, elektronická ochrana knižničného fondu v oddelení literatúry pre dospelých.
2008    Dokúpenie ďalších modulov knižničného systému Clavius( analytický popis článkov a ostatných druhov dokumentov, elektronická MVS a mail čitateľom, ISHARE - sieťová katalogizácia, www. katalóg pre informácie), súborný katalóg regionálnych knižníc Banskobystrického samosprávneho kraja, elektronická ochrana knižného fondu - oddelenie literatúry pre deti.
2010    Doplnenie technického vybavenia  o notebook, multiprojektor, prenosné plátno.
2011     Server doplnený pamäťou na 4 GB a dokúpenie ďalších modulov knižničného systému Clavius  (prechod na SQL verziu, elektronický katalóg Carmen OPAC 2.0, licencia lematizátora slovenského jazyka). Zvýšenie kvality prístupu používateľov k informáciám zakúpením 2 počítačov.
2017     Výmena  nepostačujúceho servera za výkonnejší, ktorý má operačný systém MS Windows server Essentials 2016, operačnú pamäť 16 GB, procesor 3,3 GHz XEON. 
2018     Doplnenie technického vybavenia o 6 počítačových zostáv prevedenie All in one a farebnej tlačiarne pre účely verejného internetu v čitárni knižnice. Do oddelenia literatúry pre dospelých bolo zakúpené multifunkčné kopírovacie zariadenie formátu  A3.                       

 UMIESTNENIE
Podchod
•    Čitáreň a verejný internet (40 titulov časopisov a novín, 6 bezplatných internetových miest pre verejnosť) ;
prízemie: 
•    oddelenie literatúry pre deti a mládež (krásna a odborná literatúra pre deti do 15 rokov, časopisy...);
1. poschodie: 
•    oddelenie literatúry pre dospelých - zabezpečuje medziknižničnú výpožičnú službu,
•    náučná literatúra (literatúra z oblastí prírodných a technických vied, zdravotníctvo, jazykoveda, šport...) ;
•    beletria (krásna literatúra, poézia, divadelné hry, biografie, detektívky, doplnkové čítanie študujúcej mládeže, inojazyčná literatúra...);
•    oddelenie bibliografie a informácií(získava, uchováva a sprístupňuje regionálne dokumenty okresov Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom, spracováva regionálne bibliografie  a rešerše z rôznych oblastí týchto regiónov) ;
2. poschodie: 
•    útvar riaditeľa;
•    oddelenie metodiky a automatizácie (poskytuje metodickú, poradenskú  a konzultačnú službu knižniciam v regióne, zabezpečuje štatistickú a vyhodnocovaciu činnosť...);
•    útvar získavania, spracovania a ochrany knižničných fondov (nakupuje a odborne spracováva knižničné fondy);
•    útvar ekonomicko-technických činností;
•    skladové priestory (v nich sú uložené multiplikáty dokumentov a archív).