Zriaďovateľ

Ochrana osobných údajov a cookies

Knižnica Jána Kollára (ďalej len „knižnica“) spracováva osobné údaje registrovaných používateľov a zákonných zástupcov používateľov do 15 rokov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Úplná informácia o ochrane osobných údajov sa nachádza v Prílohe č. 3 ku Knižničnému a výpožičnému poriadku Knižnice Jána Kollára.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVA KNIŽNICA? 

Knižnica poskytuje služby pre konkrétnych používateľov, preto potrebuje poznať ich osobné údaje. Sú to hlavne výpožičné služby mimo priestorov knižnice (absenčné výpožičky) a služby s tým súvisiace (správa čitateľského konta, rezervácie, história výpožičiek), niektoré služby poskytované v knižnici (kultúrne a vzdelávacie podujatia) si vyžadujú vytvorenie zoznamu účastníkov, ďalšie služby (napr. objednávka MVS, MMVS, objednávka rešerše) si vyžadujú vyplnenie objednávky. 

ÚDAJE PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB 

Pre poskytovanie výpožičných služieb mimo priestorov knižnice potrebuje knižnica základné údaje o používateľovi, ktorý chce tieto služby využívať: meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, druh a číslo osobného dokladu. Deti do 15 rokov potrebujú rovnaké údaje od ich zákonného zástupcu. Tieto údaje sú spracované z dôvodu ochrany knižničného fondu, ktoré knižnici ukladá Zákon o knižniciach č. 126/2015 Z. z. 
Knižnica spracováva údaj o tom, že používateľ je držiteľom preukazu ZŤP, preukazu vojenského veterána, údaje o navštevovanej škole, pokiaľ chce používateľ čerpať zvýhodnený členský poplatok. 
Kontaktné údaje (email, telefónne číslo) sú využívané pre efektívnejšiu komunikáciu s používateľmi a pre informovanie o rezerváciách, upozornenie na termín ukončenia výpožičnej doby (predupomienky, upomienky) o službách knižnice a aktivitách knižnice. Poštovná adresu sa využíva, pokiaľ si používateľ želá využívať tento spôsob komunikácie. Prostredníctvom svojho online čitateľského konta si môže nastaviť, ktoré správy chce od knižnice dostávať.  
Knižnica uchováva históriu výpožičiek, záznamy o použití čitateľského preukazu a pohybe knižničných jednotiek pre prípad riešenia sporných situácií a pre prehľad čitateľa o jeho čitateľskej histórii. V prípade, že si čitateľ nepraje históriu výpožičiek uchovávať, môže požiadať o jej zmazanie osobne, alebo písomne.   

KDE SVOJE ÚDAJE NÁJDETE? 

Väčšinu osobných údajov, ktoré knižnica o používateľoch uchováva, poskytuje online čitateľské konto, ktoré je dostupné každému používateľovi po prihlásení (číslo čitateľského preukazu, dátum narodenia v tvare RRMMDD, alebo PIN) v online katalógu. Toto konto ponúka nielen výpis údajov o používateľovi (identifikačné a kontaktné údaje), ale aj prehľad aktuálnych výpožičiek, históriu výpožičiek od začiatku registrácie, údaje o platbách, informácie o rezerváciách. 
Používateľ má právo požiadať o prístup k svojim osobným údajom spracovávaných knižnicou, tento výpis môže získať i v elektronickej podobe. Prvý výpis poskytne knižnica zdarma do jedného mesiaca po prijatí písomnej, alebo elektronickej žiadosti (elektronická podateľňa, email: sona.bagarova@kjkk.sk) po overení totožnosti žiadateľa. 

AKTUÁLNOSŤ A ÚPRAVA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Knižnica sa snaží udržiavať osobné údaje aktuálne. Používateľ je povinný akúkoľvek zmenu osobných údajov oznámiť pri najbližšej osobnej návšteve knižnice. Niektoré osobné údaje si môže používateľ upraviť v čitateľskom konte (email, telefón). 
Niektoré správy zasiela knižnica len elektronicky, napríklad upozornenie na blížiaci koniec výpožičnej doby (predupomienka), alebo pozvánky na podujatia, preto je dôležité, aby poskytnutá emailová adresa bola aktuálna. 

LEHOTA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Údaje sa uchovávajú po dobu platnosti čitateľského preukazu, predĺženú o tri roky. Počas týchto troch rokov má používateľ možnosť obnoviť si členstvo, bez toho, aby prišiel o históriu svojich výpožičiek. Po uplynutí tejto doby údaje knižnica anonymizuje, čo zaznamená, že zmaže všetky údaje, na základe ktorých je možné čitateľa identifikovať, zostávajúce údaje nie je možné k nemu priradiť. Knižnica tieto údaje môže využívať pre štatistické účely. 
O anonymizáciu môže používateľ požiadať aj skôr, pokiaľ si nepraje využívať služby knižnice. 

Ochrana osobných údajov a cookies

Čo sú súbory cookies:
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webové stránky ukladajú vo vašom osobnom počítači, telefóne alebo inom zariadení a ktorý obsahuje informácie o vašej činnosti na tejto webovej stránke. Súbory cookie umožňujú a uľahčujú prehľadávanie.

Cieľom tejto informácie je poskytnúť vám informácie o tom, aké osobné údaje vo forme cookies spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o vašich osobných údajoch a uplatniť vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľom spracúvajúcim súbory cookie je Knižnica Jána Kollára v Kremnici, Štefánikovo nám.33/40, 967 21 Kremnica, Identifikačné číslo organizácie: 35987197 (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“).

Aké súbory cookie používame:
Prevádzkovateľ spracúva všetky súbory cookie na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“).

Prevádzkovateľ používa viacero typov súborov cookie a tieto zoskupuje na svojich webových stránkach do nasledovných kategórií (pre nasledovné účely):

Nevyhnutné súbory cookie (povinné pre správne fungovanie webových stránok) 
Tieto súbory cookie sú nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky. Bez nich by prakticky nebolo možné správne načítať webové stránky. Tiež sem spadajú cookie, ktoré evidujú udelenie Vášho súhlasu.

Názov Poskytovateľ Účel Trvanlivosť
PHSESSID kjkk.sk Potrebné na správnu funkciu košíka, objednávky, užívateľského profilu perzistentná
 
cookie_consent_level   TermsFeed preferencie súhlasu s cookies     2 mesiace
cookie_consent_user_accepted TermsFeed identifikácia udelenia súhlasu 2 mesiace
 
cookie_consent_user_consent_token TermsFeed identifikátor užívateľa     10 rokov

Analytické alebo štatistické súbory cookie

Tieto súbory cookie umožňujú analyzovať všeobecné používanie webovej stránky užívateľmi na vyhodnotenie a zlepšenie výkonu. Napríklad poskytnú informácie o tom, ako sa webová stránka používa a pomáhajú tým uľahčiť akékoľvek propagácie alebo prieskumy, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje.

Názov Poskytovateľ Účel Trvanlivosť
_ga Google Google Analytics – sledovanie používania stránky, štatistika, remarketing 2 roky
_gid Google Google Analytics – identifikátor 24 hodín

Povinnosť poskytnutia osobných údajov vo forme súborov cookie:

Návštevník webovej stránky ako dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou). V prípade ich neposkytnutia Prevádzkovateľ nebude pre zabezpečenie poskytovania, zlepšovania a vývoja nových služieb spracúvať akýkoľvek typ súborov cookie, s výnimkou nevyhnutných súborov cookie.

Správa vašich predvolieb súborov cookie

Vaše nastavenie súhlasu si môžete kedykoľvek zmeniť tu 

Vyhnutie sa používaniu súborov cookie na tejto webovej stránke:

V predvolenom nastavení Prevádzkovateľ NESLEDUJE skúsenosti návštevníkov týchto webových stránok. Dotknutá osoba sa môže rozhodnúť udeliť súhlas so spracovaním akýchkoľvek osobných údajov zhromaždených počas prehliadania webových stránok.
Dotknutá osoba má takisto možnosť priamo vo svojom webovom prehliadači zakázať spracúvanie akýchkoľvek súborov cookie. 

Zakázanie a zabránenie používaniu súborov cookie:

Dotknutá osoba môže kedykoľvek obmedziť, zablokovať alebo vymazať súbory cookie z týchto webových stránok zmenou konfigurácie svojho prehliadača na uvedených odkazoch:

Firefox
Internet Explorer
Chrome
Safari
Opera
Microsoft Edge

V prípade, že dotknutá osoba zakáže všetky súbory cookie, pri každej návšteve týchto webových stránok sa zobrazí banner súborov cookie.
Dotknutá osoba ako návštevník týchto webových stránok má možnosť kedykoľvek zmeniť svoje rozhodnutie ohľadom udelenia alebo neudelenia súhlasu so spracúvaním súborov cookie. 

Práva dotknutej osoby

Návštevník webovej stránky má ako dotknutá osoba podľa nariadenia právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. 
V prípade ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu:
sona.bagarova@kjkk.sk alebo písomne na adresu Prevádzkovateľa.