Podporujú nás

Dotácie získané v roku 2020

 • Banskobystrický samosprávny kraj
 1. Účelová dotácia na nákup kníh vy výške 6 500,-00 €.
 2. Účelová dotácia na letné výchovno-vzdelávacie aktivity pre deti  1 500,00 €.
 3. Účelová dotácia na revitalizáciu knižnice 20 000,00 €. (Časť dotácie nevyčerpaná).
 4. Aktualizácia platobného terminálu do KIS Dawinci  600,00 €.

 

 • Fond na podporu umenia
 1. Stretnime sa v knižnici – dotácia vo výške 2 000,00 € na celoročné podujatia pre používateľov knižnice všetkých vekových kategórií.
 2. Edícia Mudrlantky – dotácia vo výške 1 500,00 € na päťdňový workshop pre deti zameraný na pochopenie procesu vzniku knihy.
 3. Kniha priateľ človeka – dotácia vo výške 9 000,00 € na akvizíciu knižničného fondu.

 

 • Mesto Kremnica
 1. Nové knihy do knižnice – dotácia na nákup kníh do knižnice vo výške 300,00 €.
 2. Komunitná knižnica – dotácia na materiálové zabezpečenie komunitných aktivít pre deti a dospelých vo výške 400,00 €.

 

 • ELBA, a.s. Kremnica
 1. Letné aktivity pre deti – sponzorský príspevok vo výške 300,00 €.

 

 1. Ministerstvo kultúry SR

 

 1. Kultúrne poukazy – preplatenie vyzbieraných Kultúrnych poukazov vo výške 16,00 €