Zriaďovateľ

Služby pre verejnosť

Knižnica Jána Kollára, Kremnica poskytuje nasledovné služby:

 • Výpožičné služby absenčné - výpožičky kníh, časopisov, hudobnín 
 •     Výpožičné služby prezenčné - výpožičky kníh, novín a časopisov, hudobnín, CD v knižnici a ich využitie prostredníctvom príslušnej techniky
 •     Konzultačné a základné bibliograficko-informačné služby - ústne bibliografické a faktografické informácie z rôznych oblastí
 •     Online možno využiť službu - Spýtajte sa knižnice  
 •     Kniha bus – donáška kníh do domáceho prostredia starším a imobilným používateľom knižnice 
 •     Kultúrno – vzdelávacie  podujatia (besedy, tvorivé dielne, čítania s porozumením, zážitkové čítania, interaktívne čítania, informačná výchova pre používateľov atď..)
 •     Knižnica na ulici – ponuka nadbytočných kníh vo vestibule knižnice

Špeciálne služby spoplatnené podľa cenníka v zmysle knižničného zákona:

 • Rezervovanie - dokumentov, ktoré sú vypožičané; rezervovať možno priamo v knižnici, alebo cez  online katalóg na webe
 •     Medziknižničná výpožičná služba (MVS) - obstaranie titulov, ktoré knižnica nemá vo fonde, z iných knižníc ; žiadanky z iných knižníc možno zaslať do KJK  klasickou poštou aj mailom na: lucia.fronkova@kjkk.sk; alebo   sluzby@kjkk.sk  
 •     Kopírovanie - z kníh a periodík pre čitateľov v oddelení literatúry pre dospelých
 •     Skenovanie a využitie PC - na písanie textov a pod. pre čitateľov v čitárni knižnice
 •     Rešeršné služby –súhrn údajov získaných z dostupných databáz o určitej problematike, téme, osobe a pod.. Pri objednávaní rešerše je potrebné vyplniť online formulár OBJEDNÁVKA NA VYPRACOVANIE REŠERŠE
 •     Vydávanie bibliografií - personálne, tématické, regionálne bibliografie a bibliografické letáky 
 •     Poskytovanie prístupu na internet - rýchly internet (VDSL) s možnosťou tlače vybraných stránok v čitárni knižnice