Zriaďovateľ

Verejné obstarávanie

Podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesov verejného obstarávania.
Príkaz č. 013/2018/ODDVO upravujúci postupy a procesy pri zadávaní zákaziek podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre organizácie a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK.

Výročná správa o stave a výsledkoch VO za rok 2018

Výročná správa o stave a výsledkoch VO za rok 2017

Záznamy z prieskumu trhu
z 1.8.2014, z 29.9.2014, z 6.10.2014, z 15.10.2014, z 27.10.2014, z 15.12.2014, z 23.09.2015, z 23.09.2015, z 20.11.2015, z 20.12.2015, z 10.10.2016z 10.10.2016, z 5.12.2016, z 24.7.2017, z 27.7.2017, z 14.8.2017z 16.10.2017, z 16.10.2017, z 29.11.2017z 9.3.2018z 9.3.2018z 9.3.2018z 5.9.2018, z 1.10.2018z 22.10.2018, z 10.12.2018, z 1.7.2019, z 1.7.2019z 6.8.2019, z 6.8.2019z 4.10.2019, z 7.10.2019, z 12.11.2019z 13.11.2019, z 19.6.2020z 10.8.2020z 16.11.2020z 23.11.2020z 18.6.2021, z 19.7.2021, z 21.7.2021, z 20.10.2021, z 16.02.2022z 21.11.2022, z 21.11.2022, z 17.03.2023, z 25.05.2023

Plán verejného obstarávania 2023

Plán verejného obstarávania 2022

Plán verejného obstarávania 2021

Plán verejného obstarávania 2020

Plán verejného obstarávania 2019
Plán verejného obstarávania 2018
Etický kódex
Súhrnné správy
V súlade so zákonom č. 58/2011 Z. z. (ktorý dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní) sa pri použití zákazky s nízkou hodnotou zabezpečí raz za štvrťrok zverejnenie súhrnnej správy s cenami vyšším ako 1000 EUR bez DPH. Zverejnené správy sú vo formáte .pdf  

2Q2023 1Q2023 

4Q2022 3Q2022 2Q2022 1Q2022

4Q2021 3Q2021  2Q2021

4Q2020   3Q2020    1Q2020

 4Q 2019        3Q 2019      2Q 2019       1Q 2019       
  4Q 2018       3Q 2018       2Q 2018       1Q 2018
  4Q 2017       3Q 2017       2Q 2017       1Q 2017
  4Q 2016       3Q 2016       2Q 2016       1Q 2016
  4Q 2015       3Q 2015       2Q 2015       1Q 2015
  Rok 2014     Rok 2013      Rok 2012      Rok 2011

Súhrnná správa o zákazkách s nizkou hodnotou § 117 ods.6 ZVO 1Q 2019

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Knižnica Jána Kollára
IČO: 35 987 197
Sídlo organizácie: Štefánikovo nám.33/40
Štatutárny zástupca: Mgr.Peter Lysek
Kontaktná osoba: Soňa Bagarová e-mail: sona.bagarova@kjkk.sk
Telefón: +421 456742063